Merchants Liveshopping

Liveshopping κανόνες

Διαχειριστικοί κανόνες του Liveshopping.gr


Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι Κανόνες ισχύουν για όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούν και δημοσιεύουν περιεχόμενο στην πλατφόρμα ζωντανής ροής Liveshopping.gr (“Πλατφόρμα”), συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που δημιουργούν, δημοσιεύουν ή/και προωθούν περιεχόμενο και πληροφορίες στην Πλατφόρμα και τυχόν διαφημιστικές εταιρείες τρίτων που μπορεί να εξουσιοδοτηθούν από το Liveshopping.gr και τους αντίστοιχους υπαλλήλους τους, («Παρουσιαστές») και τους χρήστες του ιστότοπου του Liveshopping.gr («Χρήστες») που αλληλεπιδρούν με τους Παρουσιαστές («Συμμετέχον κοινό»).


Άρθρο 2 – Αποτελεσματικότητα

Αυτοί οι Κανόνες συμπληρώνουν αποτελεσματικά τους υπάρχοντες κανόνες και κανονισμούς στον Ιστότοπο Liveshopping.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Γενικών Διατάξεων του Liveshopping.gr («Γενικοί Κανόνες»), των Όρων και Προϋποθέσεων του Liveshopping.gr («Όροι και Προϋποθέσεις»). Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια μεταξύ των προαναφερθέντων κανόνων και αυτών των Κανόνων, υπερισχύουν οι όροι σε αυτούς τους Κανόνες.


Άρθρο 3 – Αποδοχή

Α. Προϋποθέσεις αποδοχής για Παρουσιαστές

Με την επιφύλαξη της αυστηρής συμμόρφωσής τους με τις ακόλουθες απαιτήσεις αποδοχής, οποιοσδήποτε Παρουσιαστής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα για να πραγματοποιήσει τη δημιουργία, τη δημοσίευση και τις προωθητικές δραστηριότητες ζωντανής ροής ως Παρουσιαστής. Οι σχετικές απαιτήσεις εισδοχής που ισχύουν για οποιονδήποτε Παρουσιαστή ορίζονται παρακάτω:

 1. Ολοκληρώνει τις διαδικασίες εγγραφής που σχετίζονται με τον έλεγχο ταυτότητας και την επαλήθευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πλατφόρμας.
 2. Πρέπει να πληροί όλα τα πρότυπα αξιολόγησης κινδύνου που ορίζονται από την πλατφόρμα.
 3. Η δραστηριότητα του Παρουσιαστή δεν εμπίπτει σε καμία απαγορευμένη κατηγορία προώθησης της Πλατφόρμας.
 4. Δεν θα έχει περιοριστεί από τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες μάρκετινγκ λόγω παραβίασης των ισχυόντων νόμων και κανονισμών ή οποιωνδήποτε κανόνων του Liveshopping.gr (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του Liveshopping.gr).
 5. Δεν θα έχει συμμετάσχει (είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν είτε στο μέλλον) σε σημαντικές παραβιάσεις οποιωνδήποτε νόμων και/ή κανόνων και κανονισμών που σχετίζονται με τη φορολογία.
 6. Λαμβάνει και διατηρεί όλες τις άδειες, τις ρυθμιστικές εγκρίσεις, τις συναινέσεις ή/και τις άδειες που σχετίζονται και ισχύουν για την επιχειρηματική του λειτουργία. Θα διασφαλίζει ότι όλα τα προαναφερθέντα είναι συνεχώς έγκυρα και αποτελεσματικά, και κανένα από τα οποία δεν έχει ή δεν μπορεί να ανακληθεί από καμία ρυθμιστική αρχή. ;
 7. Πρέπει να είναι φερέγγυος.
 8. Λειτουργεί με ακεραιότητα και συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις της Πλατφόρμας όσον αφορά την εκπλήρωση, μεταξύ άλλων, των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εξυπηρέτηση τυχόν εγγυήσεων.
 9. Πρέπει να πληροί οποιεσδήποτε απαιτήσεις που ισχύουν για τους Παρουσιαστές όπως εκδίδονται από την Πλατφόρμα κατά καιρούς.
 10. Κατά τη διάρκεια της Liveshopping εκπομπής οι πληροφορίες που θα μεταφέρει ο παρουσιαστής δεν θα πρέπει να περιέχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:
  • Να αντιτίθενται στις βασικές αρχές που θεσπίζονται από το Σύνταγμα, τους Εθνικούς Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς.
  • Να θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, αποκαλύπτοντας κρατικά μυστικά και βλάπτοντας τα εθνικά συμφέροντα.
  • Να κάνουν φυλετικές διακρίσεις ως προς την εθνικότητα, την φυλή, την θρησκεία ή το φύλο.
  • Να διαταράσσουν την κοινωνική τάξη ή/και να υπονομεύουν την κοινωνική σταθερότητα με τη διάδοση ανυπόστατων φημών.
  • Να προσβάλει, συκοφαντεί, εκφοβίζει, αισχρολογεί, παρενοχλεί, τρομοκρατεί, υποκινεί σε εγκλήματα (με βάση το υφιστάμενο εθνικό Δίκαιο), παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα Τρίτων, θέτει σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική υγεία των ανηλίκων.
  • Να καθοδηγεί το κοινό που παρακολουθεί την εκπομπή προς χυδαία αλληλεπίδραση ή σε επικίνδυνες ενέργειες που απειλούν την σωματική ακεραιότητά τους.
  • Να διαφημίζει με οποιονδήποτε τρόπο το κάπνισμα, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία για την διαφήμιση καπνικών προϊόντων.
  • Να παροτρύνει άμεσα ή έμμεσα το κοινό που παρακολουθεί για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
  • Κατά τη διάρκεια της Liveshopping εκπομπής ο παρουσιαστής θα πρέπει να παρουσιάζει με ειλικρίνεια και ακρίβεια πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, προστατεύοντας το δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν και το δικαίωμα τους να επιλέγουν σύμφωνα με το νόμο.

Β. Προϋποθέσεις αποδοχής για το Συμμετέχον κοινό

Όλοι οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στη ζωντανή ροή στην πλατφόρμα ως Συμμετέχον κοινό.


Άρθρο 4 – Απαιτήσεις σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών και περιεχομένου.

Όλοι οι χρήστες διασφαλίζουν ότι δεν δημοσιεύουν περιεχόμενο ή/και πληροφορίες που:

 1. είναι επιβλαβές, όπως οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία που μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητο, άσεμνο ή πορνογραφικό κ.λπ.
 2. περιέχει ψευδείς πληροφορίες, όπως ψεύτικες προωθήσεις και ψευδείς προσφορές, ή δημοσιεύει οποιαδήποτε πληροφορία που δεν συνάδει, ιδίως μεταξύ του προωθούμενου προϊόντος και της πραγματικής κατάστασης του σχετικού προϊόντος, κ.λπ.
 3. περιέχει παραποιημένες πληροφορίες.
 4. αποτελεί άχρηστο και/ή άσχετο διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου του spamming.
 5. Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Liveshopping.gr δεν επιτρέπεται η δημοσίευση στην Πλατφόρμα.


Άρθρο 5 – Κώδικας Δεοντολογίας Πλατφόρμας

 Α. Για Παρουσιαστές

 1. Δεν θα γίνονται παράνομες προωθήσεις από τον Παρουσιαστή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της προώθησης προϊόντων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι απαγορεύονται ή στην πραγματικότητα απαγορεύονται από οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή/και τον Ιστότοπο Liveshopping.gr ή/και παραβιάζουν τυχόν σχετικούς κανόνες προώθησης της Ιστοσελίδας Liveshopping.gr κ.λπ.
 2. Ο Παρουσιαστής δεν εμπλέκεται σε καμία ενέργεια ή/και μη ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της παρακίνησης οποιουδήποτε Συμμετέχοντος κοινού να πραγματοποιήσει συναλλαγές εκτός πλατφόρμας ή να δημοσιεύσει προϊόντα ή πληροφορίες από εξωτερικούς ιστότοπους κ.λπ.;
 3. Δεν επιτρέπεται η παραβίαση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων οποιουδήποτε τρίτου, όπως η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών άλλων, η ακατάλληλη χρήση των πληροφοριών και δικαιωμάτων άλλων, η παρενόχληση άλλων, κ.λπ.
 4. Δεν θα υπάρξει διακοπή της τάξης και της λειτουργίας της Πλατφόρμας, όπως δόλιες πράξεις ή λογοκλοπή, ή παροχή ψευδών πληροφοριών κ.λπ.
 5. Δεν θα υπάρξει αθέτηση υποσχέσεων.
 6. Δεν θα υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των πληροφοριών που μεταδίδονται στην πλατφόρμα και των αντίστοιχων καταχωρημένων πληροφοριών.
 7. Δεν θα κάνει δημοσίως χρήση απαγορευμένων  εκ του νόμου ουσιών.
 8. Δεν θα υπάρχει παραβίαση άλλων κανόνων ή απαιτήσεων που ισχύουν για τη ζωντανή ροή στην Πλατφόρμα.


Β. Για το συμμετέχον κοινό

 1. Δεν θα υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αποκάλυψης πληροφοριών άλλων, της ακατάλληλης χρήσης των δικαιωμάτων άλλων ή της παρενόχλησης άλλων.
 2. Δεν θα υπάρξει διακοπή της τάξης και της λειτουργίας της Πλατφόρμας.


Άρθρο 6 – Ειδικοί Κανόνες Διαχείρισης

 1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Παρουσιαστής ή/και περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον Παρουσιαστή εκτεθεί από οποιοδήποτε μέσο ειδήσεων ή υπόκειται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή/και αίτημα για έρευνα από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή, η πλατφόρμα μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίστασης, να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες ή/και να λάβει μέτρα όπως κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιορισμού οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, της διακοπής της ζωντανής ροής, της διαγραφής παράνομου περιεχομένου, του περιορισμού της δημοσίευσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή της καταγγελίας συμβάσεων με τους Παρουσιαστές.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Παρουσιαστής έχει δημοσιεύσει οποιαδήποτε πληροφορία που (α) μπορεί να παραβιάζει τη δημόσια τάξη και τα έθιμα. (β) ενδέχεται να παραβιάσει οποιουσδήποτε κανόνες της Ιστοσελίδας Liveshopping.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Γενικών Κανόνων. (γ) περιλαμβάνει οποιεσδήποτε πράξεις ή περιεχόμενο που ενδέχεται να μην καλύπτονται από αυτούς τους Κανόνες, αλλά (i) παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (είτε εθιμικούς είτε γραπτούς)· (ii) είναι γενικά απαράδεκτο από το ευρύ κοινό· (iii) θεωρείται αποκλειστικά από την Πλατφόρμα ότι έχει παραβιάσει (ή δυνητικά παραβιάζει): (Α) τα συμφέροντα της Πλατφόρμας ή/και των Χρηστών της· ή (Β) τυχόν κανόνες που μπορεί να είναι κρίσιμοι και απαραίτητοι να ρυθμιστούν, αλλά μπορεί να μην έχουν καλυφθεί από αυτούς τους Κανόνες ή οποιουσδήποτε κανόνες στον Ιστότοπο Liveshopping.gr, η Πλατφόρμα μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστάσεων, να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες ή/και να λάβει μέτρα όπως κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιορισμού οποιουδήποτε περιεχομένου, της διακοπής της ζωντανής ροής, της διαγραφής παράνομου περιεχομένου, του περιορισμού της δημοσίευσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και της καταγγελίας συμβάσεων με Παρουσιαστές.


Άρθρο 7 – Συνέπειες

 1. Για Παρουσιαστές: Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί ότι ένας Παρουσιαστής έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανόνες, η Πλατφόρμα μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες και/ή να λάβει μέτρα όπως κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έκδοσης προειδοποιήσεων, της διακοπής της ροής ζωντανής μετάδοσης, διαγραφή περιεχομένου ζωντανής ροής, πάγωμα της άδειας για ζωντανή ροή, περιορισμός πρόσβασης ή/και τερματισμός λογαριασμών.
 2. Για το Συμμετέχον κοινό: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε από το Συμμετέχων κοινό έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανόνες, η Πλατφόρμα μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες ή/και να λάβει μέτρα όπως κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διαγραφής παράνομων πληροφοριών, αναστολή ή απενεργοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας σχολίου ζωντανής ροής.
 3. Οποιαδήποτε παράβαση που αφορά προϊόντα ή συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής ροής στην Πλατφόρμα θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της Ιστοσελίδας Liveshopping.gr.
 4. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πράξη παραβίασης από οποιονδήποτε Παρουσιαστή ή Συμμετέχων κοινό κριθεί από την Πλατφόρμα ως σοβαρή, η Πλατφόρμα διατηρεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, τα δικαιώματά της να λάβει πιο αυστηρά μέτρα εναντίον τους, συμπεριλαμβανομένων στον περιορισμό της συμμετοχής των σχετικών λογαριασμών σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ή/και μελλοντικές καμπάνιες μάρκετινγκ, τον τερματισμό λειτουργιών ή λογαριασμών σχετικών προϊόντων.

 

Άρθρο 8 – Καταγγελία

Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη σχετική συμφωνία ζωντανής ροής που έχει συναφθεί μεταξύ οποιουδήποτε Παρουσιαστή και της πλατφόρμας χωρίς ευθύνη σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Ο Παρουσιαστής διαπιστώνεται ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια αποδοχής που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 
 2. Διαπιστώθηκε ότι ο Παρουσιαστής έχει παραβιάσει τυχόν ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 
 3. Ο Παρουσιαστής δεν συμμορφώθηκε με αυτούς τους Κανόνες (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών).


Άρθρο 9 – Επανεισδοχή στην πλατφόρμα

 1. Σε περίπτωση τερματισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3, ο Παρουσιαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για επανεισδοχή στην Πλατφόρμα για εξέταση. 
 2. Σε περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, καμία αίτηση για επανεισδοχή δεν θα γίνεται δεκτή.


Άρθρο 10 – Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Αυτοί οι Κανόνες ισχύουν από τις 1 Σεπτεμβρίου 2023.


Άρθρο 11 – Τροποποιήσεις

Η Πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Κανόνες λόγω τροποποιήσεων σε νόμους και κανονισμούς, αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον ή άλλους λόγους και θα ανακοινώσει η ίδια. Η τροποποιημένη έκδοση αυτών των Κανόνων θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ανακοίνωση.


Άρθρο 12 – Τελική Ερμηνεία

Η Πλατφόρμα διατηρεί τα δικαιώματα τελικής ερμηνείας και απόφασης και όλα τα σχετικά δικαιώματα του παρόντος.

Συναίνεση GDPR σε Cookie με το Real Cookie Banner